contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
01:43
Xian
06:38
Urumqi
28h55m
Soft Sleeper$125Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
03:39
Xian
08:29
Urumqi
28h50m
Soft Sleeper$123Book
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
04:07
Xian
12:07
Urumqi
32h0m
Soft Sleeper$138Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
05:10
Xian
07:52
Urumqi
26h42m
Soft Sleeper$135Book
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
05:31
Xian
08:01
Urumqi
26h30m
Soft Sleeper$138Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
07:08
Xian
13:56
Urumqi
30h48m
Soft Sleeper$138Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
07:34
Xian
08:38
Urumqi
25h4m
Soft Sleeper$123Book
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
07:41
Xian
09:46
Urumqi
26h5m
Soft Sleeper$135Book
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
07:47
Xian
14:04
Urumqi
30h17m
Soft Sleeper$138Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
09:38
Xian
10:03
Urumqi
24h25m
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
10:37
Xian
16:59
Urumqi
30h22m
Soft Sleeper$125Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
11:01
Xian
12:00
Urumqi
24h59m
Soft Sleeper$123Book
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
11:10
Xian
11:11
Urumqi
24h1m
Soft Sleeper$135Book
Hard Sleeper$80Book
Hard Seat$41Book
18:58
Xian
05:48
Urumqi
34h50m
Soft Seat$37Book
Hard Seat$21Book
20:28
Xian
06:28
Urumqi
34h0m
Soft Sleeper$125Book
Hard Sleeper$81Book
Hard Seat$42Book
22:00
Xian
08:56
Urumqi
34h56m
Soft Sleeper$125
Hard Sleeper$81
Hard Seat$42